elektryka, SEP

Uprawnienia sep

Uncategorized

Każdy elektryk bez wyjątku musi otrzymać sepowskie uprawnienia, aby móc działać w branży. Warto zaznaczyć, że mamy styczność z trzema rodzajami kursów, a mowa tutaj o G1, G2 i G3. To kolejno szkolenie elektryczne, energetyczne, a także gazowe. Uprawnienie sep przyznaje się dla dwóch odmiennych rodzajów prac, czyli eksploatacja bądź dozór. W tym przypadku możemy spotkać się z oznaczeniami E i D. Pierwszy znak oznacza eksploatację instalacji, sieci, ale również maszyn energetycznych, elektrycznych oraz gazowych. Natomiast D jest dosyć podobne. Jednak w tej sytuacji wszystko ma związek z dozorem.

Jakie grupy uprawnień sep możemy wyróżnić?

Możemy mieć do czynienia z trzema grupami uprawnień. G1, czyli kursy elektryczne, przeznaczone są dla ludzi, którzy pracują przy eksploatacji, dozorze maszyn, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Natomiast G2 oznacza kursy energetyczne. Rekomendowane dla osób, które zajmują się eksploatacją bądź dozorem maszyn, instalacji, a także sieci cieplnych. Natomiast G3 to kursy gazowe, a więc adresowane do ludzi, którzy mają do czynienia z eksploatacją albo dozorem urządzeń, instalacji, ale również sieci gazowych.

Na jakie podpunkty możemy rozdzielić każdy rodzaj uprawnień?

Ukończenie kursu G1 uprawnia nas do eksploatacji lub dozoru oświetlenia ulicznego oraz sieci tradycyjnej, urządzeń prądotwórczych, które podłączone są do sieci bez zwracania uwagi na napięcie znamionowe, maszyn, instalacji oraz sieci, jeśli napięcie nie przekracza 1kV. Natomiast w przypadku napięcia znamionowego może być napięcie większe niż 1kV, zespoły prądotwórcze, które mają więcej niż 50kW czy przyrządy elektrotermiczne i maszyny do elektrolizy.
W sytuacji, gdy mamy sep uprawnienia związane z G2, wtedy posiadamy uprawnienia do eksploatacji lub dozoru sprężarki z mocą powyżej 20 kW, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń służących do rozładunku, składowania, a także magazynowania paliw. Oprócz wyżej wymienionych możemy używać i zarządzać kotłami, turbinami, instalacjami, urządzeniami odbiorczymi pary, ciepłej wody oraz przyrządami chłodniczymi, które mają powyżej 50kW.
Z kolei skończy kurs G3 daje możliwość używania i dozorowania turbinami gazowymi, sieciami gazowymi rozdzielczymi, mającymi ciśnienie większe niż 0,5 MPa oraz sieciami gazowymi przesyłowymi, które mają ciśnienie mniejsze niż 0,5 MPa. Można również obsługiwać maszyny gazowe o ciśnieniu, które nie przekracza 5 kPa. Wszystkie przyrządy do produkcji, przetwarzania, magazynowania paliw gazowych oraz uzdatniania też będą w naszych uprawnieniach.